TECOPYSA VALLADOLID

85 KW INSTAL·LATS
POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 64.970 W
SORTIDA DE CALOR: 87.400 W
IMPLANTACIÓ AMB SONDES VERTICALS
BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA